Dla kierowców zawodowych

Oferujemy usługę na najwyższym poziomie, opartą na nowoczesnej metodzie: e-learning

Taka forma zajęć pozwala na indywidualne dopasowanie zajęć do kursanta pod względem merytorycznym i wyboru tematów. Zajęcia w tej formie pozwalają na rozpoczęcie kursów lub szkoleń nawet dla jednej osoby, co oznacza, że nie trzeba czekać na zebranie grupy. Tradycyjne grupowe szkolenie w których uczestniczy jednocześnie cały dział znacznie utrudnia i dezorganizuje pracę, a często również powoduje straty. Szkolenia internetowe rozwiązują ten problem - pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla nich porach. Nie muszą też czynić tego wszyscy naraz.

Czas trwania i częstotliwość zajęć (na przykład: codziennie po siedem godzin, lub raz w tygodniu po jednej godzinie) kursanci mogą dopasować do indywidualnych potrzeb i możliwości. Suma godzin szkolenia jest precyzyjnie określona dla poszczególnych rodzajów zajęć.

Dzięki nowoczesnemu systemowi platformy internetowej program i czas "kontrolowany" jest przez odpowiednią aplikację i nie istnieje możliwość nadużyć poprzez np. skrócenie czy "urwanie" części zajęć

Nie występuje też problem odwołania zajęć z powodu braku specjalisty od danego tematu. Zajęcia prowadzone są pod nadzorem uprawnionego trenera-wykładowcy w tygodniu w godzinach od 10:00 do 20:00. W soboty godziny do ustalenia. W czasie szkoleń do dyspozycji naszych Klientów bezpłatne napoje: kawa, herbata, woda.

 

Dla kogo jest Szkolenie Okresowe:

Zmiana ustawy o transporcie drogowym z 2006 r. wprowadziła obowiązek kształcenia kierowców wykonujących przewozy drogowe. Dotyczy to osób prowadzących pojazdy kategorii C1, C1 + E, C, C + E oraz D1, D1 + E, D, D + E. Wprowadzenie nowych przepisów podzieliło kierowców na „starych” i „nowych”. Przynależność do jednej lub drugiej kategorii wyznacza data uzyskania uprawnień.

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii DD1, D1 + E, D lub D + E przed 10 września 2008 C1, C1 + E, C lub C + E przed 10 września 2009 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do Szkolenia Okresowego. Bez niego nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego.

 

Rodzaj szkolenia i formy płatności

 

Szkolenie Okresowe

Czas trwania: 35 godzin teorii
Cena: 400 PLN / PROMOCJA /

Skontaktuj się z nami

Konto bankowe

Bank PKO BP S.A. - Inteligo
50 1020 5558 1111 1383 8840 0052

Nauka Jazdy MDK
01-905 Warszawa
ul. Fortowa 1 lokal 5

Płatność ratalna

Ustalenia indywidualne

 

Załączniki do wniosku:

Dowody uiszczenia opłat:

  • za wymianę prawa jazdy, skarbowych jeżeli są wymagane.
  • Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
  • Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
  • Kserokopia posiadanego prawa jazdy.
  • Kolorowa, wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączy fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
  • Dokument pozwalający ustali tożsamość wnioskodawcy.
  • Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
  • Kierowcy niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, posiadającemu prawo jazdy wydane przez państwo trzecie, wykonującemu lub zamierzającemu wykonywa przewóz drogowy osób na rzecz przedsiębiorcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał kwalifikację wstępną lub ukończył szkolenie okresowe i ubiega się o wpis do prawa jazdy potwierdzający spełnienie wymagań określonych w art. 39a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania starosta, w trybie, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wymienia posiadane przez niego prawo jazdy zagraniczne na polskie krajowe prawo jazdy, dokonując jednocześnie wpisu potwierdzającego te wymagania. Dodatkowym warunkiem wymiany prawa jazdy jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnieniu lub nawiązaniu współpracy z tym kierowcą, który będzie wykonywał lub wykonuje na jego rzecz przewozy drogowe.

Uwaga! Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli posiada miejsce zamieszkania zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) tj. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.